რეგისტრაცია — ეტაპი 1

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი
თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანი ან 65 წელს ზემოთ, უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით, თქვენი რეგისტრაცია ვერ მოხდება ახალი კორონა ვირუსის (COVID-19) რეაგირების ჯგუფში.
აირჩიეთ საცხოვრებლის შესაბამისად.

განათლება

განათლება

უცხო ენები